Over het lidmaatschap

Contributie:

De facturen voor het volgende seizoen (loopt van 1 april t/m 31 maart) worden in februari verstuurd.


Deze factuur moet uiterlijk 1 maart betaald zijn. Dit in verband met de administratieve verwerking.
Hebt u om de een of andere reden geen financiële middelen om het bedrag in één keer te betalen, dan kunt u contact op nemen met de ledenadministratie om samen tot een oplossing te komen.
Betaal uw tennisfactuur op tijd. Leden die niet op tijd hebben betaald krijgen een herinnering dit alsnog te doen voor 15 april. Indien er dan nog niet betaald is, volgt er een herhaald verzoek en wordt er Euro 10,-- administratiekosten in rekening gebracht. Is er dan nóg niet betaald voor 15 mei, volgt een allerlaatste verzoek dit alsnog te doen voor 1 juni. We gaan ervan uit dat dan iedereen betaald zal hebben, zo niet, dan is het bestuur genoodzaakt tot royement over te gaan. Gelukkig komt dit zelden voor en het bestuur vertrouwt erop dat dit niet nodig zal zijn. 

Pasjes:
Om te kunnen spelen, dient u in het bezit te zijn van een geldig spelerspasje.
Indien u op tijd heeft betaald, dan ligt het pasje op de van te voren bekend gemaakte dagen voor u klaar. Als u uw pasje niet op de afgesproken dagen kunt komen ophalen, vraag dan of een ander dat even voor u kan doen.  Dit scheelt  veel tijd voor de ledenadministratie.
 
Studentenlidmaatschap:
Deze regeling geldt alleen voor uitwonende studenten, die een dagopleiding volgen. Zij betalen 50% van de kosten lidmaatschap senior en worden wel geacht twee bardiensten per jaar te draaien. 
U dient een schriftelijke aanvraag in, bij de ledenadministratie, met daarbij een kopie van de studentenkaart en een bewijs van inschrijving op het huidige adres, bij de ledenadministratie.
Dit moet ieder jaar voor 1 januari gecontinueerd worden, anders gaan wij ervan uit, dat u van deze regeling geen gebruik meer wenst te maken.
 
Buitenlandregeling:
Er is een regeling voor als u tijdelijk in het buitenland verblijft.
U kunt dan lid blijven tegen betaling van 35,= euro. Zodra u weer in het land bent kunt u weer een volledig lidmaatschap aanvragen bij de ledenadministratie.
 
Kortingsregeling voor gezinnen:

Als er meer dan drie personen van een gezin lid zijn komt u vanaf de 4e in aanmerking voor kortingen van 25% tot 75%. 

 

Trainingen:
Wilt u gebruik maken van trainingen, dan dient u zichzelf aan te melden bij RG Sports, die voor TV Eemnes de trainingen verzorgt  www.rgsports.nl 
De trainingen worden apart gefactureerd door RG Sports.

 

Opzeggen van het lidmaatschap:

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden bij de ledenadministratie vóór 1 januari van enig jaar. Het lidmaatschap stopt dan met ingang van het nieuwe verenigingsjaar. 

Een  verenigingsjaar loopt van 1 april t/m 31 maart.

Mocht u het lidmaatschap opzeggen na de datum van 1 januari, dan bent u alsnog contributie verschuldigd over het nieuwe verenigingsjaar (de facturen worden begin januari verzonden) en wordt u ook ingedeeld voor bardiensten in het nieuwe verenigingsjaar (hierop dient u in januari in te tekenen). Daarnaast is de vereniging voor u bij opzegging na 1 januari de jaarbijdrage verschuldigd aan de KNLTB.

Bij de opzegging graag uw naam, adres, geboortedatum en KNLTB nummer vermelden (zie uw pasje). 

U ontvangt altijd een bevestiging van de opzegging. De opzegging is pas definitief als een bevestiging is ontvangen van de ledenadministratie.
Mondelinge opzeggingen of op andere wijze dan hier aangegeven zullen niet als opzegging geaccepteerd worden.

Opzeggingen kunt u sturen naar de ledenadministratie per email: [email protected]