Over het lidmaatschap

Contributie:

De facturen voor het volgende seizoen (loopt van 1 april t/m 31 maart) worden normaliter in april verstuurd.

 

Deze factuur moet uiterlijk 30 april betaald zijn.

 

Hebt u om de een of andere reden geen financiële middelen om het bedrag in één keer te betalen, dan kunt u contact op nemen met de ledenadministratie om samen tot een oplossing te komen. Betaal uw tennisfactuur op tijd. Leden die niet op tijd hebben betaald krijgen een herinnering dit alsnog te doen. Indien er dan nog niet betaald is, volgt er een herhaald verzoek en wordt er Euro 10,-- administratiekosten in rekening gebracht. Is er dan nóg niet betaald voor 15 mei, volgt een allerlaatste verzoek dit alsnog te doen voor 1 juni. We gaan ervan uit dat dan iedereen betaald zal hebben, zo niet, dan is het bestuur genoodzaakt tot royement over te gaan. Gelukkig komt dit zelden voor en het bestuur vertrouwt erop dat dit niet nodig zal zijn.

 

 

Opzeggen van het lidmaatschap:

Het opzeggen van het lidmaatschap dient per e-mail te geschieden bij de ledenadministratie vóór 1 januari van enig jaar. Het lidmaatschap stopt dan met ingang van het nieuwe verenigingsjaar. 

 

Een verenigingsjaar loopt van 1 april t/m 31 maart.

 

Mocht u het lidmaatschap opzeggen na de datum van 1 januari, dan bent u alsnog contributie verschuldigd over het nieuwe verenigingsjaar (de facturen worden begin januari verzonden) en wordt u ook ingedeeld voor bardiensten in het nieuwe verenigingsjaar (hierop dient u in januari in te tekenen). Daarnaast is de vereniging voor u bij opzegging na 1 januari de jaarbijdrage verschuldigd aan de KNLTB.

 

Bij de opzegging graag uw naam, adres, geboortedatum en KNLTB nummer vermelden (zie uw pasje). 

 

U ontvangt altijd een bevestiging van de opzegging. De opzegging is pas definitief als een bevestiging is ontvangen van de ledenadministratie.

Mondelinge opzeggingen of op andere wijze dan hier aangegeven zullen niet als opzegging geaccepteerd worden.

 

Opzeggingen kunt u sturen naar de ledenadministratie per email: [email protected]